سبد خرید - 0 تومان

قیمت گاوصندوق

درب های ایمن و تخصصی

درب خزانه 180 5,205,600 تومان5,832,000 تومان
درب خزانه 200 6,393,600 تومان7,020,000 تومان
درب خزانه 230 7,257,600 تومان7,884,000 تومان
درب فرار 50EDR 3,456,000 تومان4,082,400 تومان
درب ضد انفجار
درب اتاق سرور
درب ضد حریق
درب هوابند تمام استیل
درب استیل پلاست بادبزنی

درب های ضد سرقت آپارتمانی

درب ضدسرقت آپارتمانی دولوکس سری WW
درب ضدسرقت آپارتمانی دولوکس سری MP و MW
درب ضد سرقت آپارتمانی سری معمولی

صندوق اسلحه

گاو صندوق اسلحه 1500GN 3,369,600 تومان3,564,000 تومان
گاو صندوق اسلحه 1100G 2,303,640 تومان2,681,640 تومان
گاو صندوق اسلحه 750G

صندوق ویترینی آسانسوری

صندوق ویترینی جواهرفروشی (آسانسوری)

فایل کشویی

فایل کشویی 300F 2,166,480 تومان2,414,880 تومان
فایل کشویی نسوز 300FN 3,574,800 تومان
فایل کشویی 600F 3,531,600 تومان3,780,000 تومان
فایل کشویی نسوز 600FN 4,860,000 تومان5,205,600 تومان

کمد بایگانی

کمد بایگانی نسوز 1500NR 3,369,600 تومان3,564,000 تومان
کمد بایگانی نسوز 2000BbpN 4,212,000 تومان
کمد بایگانی 2000Bbp 2,808,000 تومان2,937,600 تومان

گاو صندوق البرز کاوه

گاو صندوق البرز 40 299,750 تومان480,690 تومان
گاو صندوق البرز 50 506,850 تومان724,850 تومان
گاو صندوق البرز 70 761,400 تومان977,400 تومان
گاو صندوق البرز 60 600,590 تومان818,590 تومان
گاو صندوق البرز 80 1,041,120 تومان1,257,120 تومان
گاو صندوق دوطبقه البرز 90D 799,200 تومان928,800 تومان
گاو صندوق البرز 100
گاو صندوق دوطبقه البرز 100D
گاو صندوق البرز 110D
گاو صندوق البرز 120
گاو صندوق دوطبقه البرز 120D
گاو صندوق البرز 110

گاو صندوق سبک

گاو صندوق سبک 75 299,750 تومان480,690 تومان
گاو صندوق سبک 150 506,850 تومان724,850 تومان
گاو صندوق سبک 250 600,590 تومان818,590 تومان
گاو صندوق سبک 350 768,450 تومان986,450 تومان
گاو صندوق سبک 550 1,051,850 تومان1,231,700 تومان
گاو صندوق دوطبقه 250D 806,600 تومان1,024,600 تومان
گاو صندوق دوطبقه 350D 1,082,370 تومان1,300,370 تومان
گاو صندوق سبک 450 1,294,920 تومان1,474,770 تومان
گاو صندوق سبک 750 1,587,600 تومان1,783,240 تومان
گاو صندوق سبک 300 1,083,460 تومان1,263,310 تومان
گاو صندوق دوطبقه 750D 1,625,400 تومان1,821,390 تومان
گاو صندوق دوطبقه 550D 1,293,820 تومان1,511,830 تومان

گاو صندوق سدید

گاو صندوق سدید 420 509,030 تومان689,970 تومان
گاو صندوق سدید 520 608,040 تومان794,610 تومان
گاو صندوق سدید 620 686,880 تومان874,180 تومان
گاو صندوق سدید 820 896,400 تومان1,085,640 تومان
گاو صندوق سدید 920 993,600 تومان1,183,740 تومان
گاو صندوق سدید 1020 1,072,440 تومان1,263,310 تومان
گاو صندوق سدید 720 800,280 تومان1,044,220 تومان

گاو صندوق سنگین

گاو صندوق ضد سرقت 500S
گاو صندوق ضد سرقت 550S 3,045,600 تومان3,672,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 750S 3,909,600 تومان4,536,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1000S 4,017,600 تومان4,644,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1500S 4,665,600 تومان5,292,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت زیر ویترینی 1000BS 4,266,000 تومان4,892,400 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000S 4,989,600 تومان5,616,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1400BS 6,177,600 تومان6,804,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000BS 7,905,600 تومان8,532,000 تومان

گاو صندوق و خزانه دیواری

گاو صندوق و خزانه دیواری 75V 343,440 تومان522,720 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 150V 416,880 تومان632,880 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 250V 465,480 تومان681,480 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 550V 818,640 تومان905,040 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 250DV
گاو صندوق و خزانه دیواری 350V 536,760 تومان752,760 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری350DV
گاو صندوق و خزانه دیواری750DV

گاوصندوق

گاو صندوق البرز 40 299,750 تومان480,690 تومان
گاو صندوق البرز 50 506,850 تومان724,850 تومان
گاو صندوق البرز 70 761,400 تومان977,400 تومان
گاو صندوق البرز 60 600,590 تومان818,590 تومان
گاو صندوق البرز 80 1,041,120 تومان1,257,120 تومان
گاو صندوق دوطبقه البرز 90D 799,200 تومان928,800 تومان
گاو صندوق البرز 100
گاو صندوق دوطبقه البرز 100D
گاو صندوق البرز 110D
گاو صندوق البرز 120
گاو صندوق دوطبقه البرز 120D
گاو صندوق البرز 110
گاو صندوق سبک 75 299,750 تومان480,690 تومان
گاو صندوق سبک 150 506,850 تومان724,850 تومان
گاو صندوق سبک 250 600,590 تومان818,590 تومان
گاو صندوق سبک 350 768,450 تومان986,450 تومان
گاو صندوق سبک 550 1,051,850 تومان1,231,700 تومان
گاو صندوق دوطبقه 250D 806,600 تومان1,024,600 تومان
گاو صندوق دوطبقه 350D 1,082,370 تومان1,300,370 تومان
گاو صندوق سبک 450 1,294,920 تومان1,474,770 تومان
گاو صندوق سبک 750 1,587,600 تومان1,783,240 تومان
گاو صندوق سدید 420 509,030 تومان689,970 تومان
گاو صندوق سدید 520 608,040 تومان794,610 تومان
گاو صندوق سدید 620 686,880 تومان874,180 تومان
گاو صندوق سدید 820 896,400 تومان1,085,640 تومان
گاو صندوق سدید 920 993,600 تومان1,183,740 تومان
گاو صندوق سدید 1020 1,072,440 تومان1,263,310 تومان
گاو صندوق سدید 720 800,280 تومان1,044,220 تومان
گاو صندوق سبک 300 1,083,460 تومان1,263,310 تومان
گاو صندوق دوطبقه 750D 1,625,400 تومان1,821,390 تومان
گاو صندوق دوطبقه 550D 1,293,820 تومان1,511,830 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 500S
گاو صندوق ضد سرقت 550S 3,045,600 تومان3,672,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 750S 3,909,600 تومان4,536,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1000S 4,017,600 تومان4,644,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1500S 4,665,600 تومان5,292,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت زیر ویترینی 1000BS 4,266,000 تومان4,892,400 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000S 4,989,600 تومان5,616,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 1400BS 6,177,600 تومان6,804,000 تومان
گاو صندوق ضد سرقت 2000BS 7,905,600 تومان8,532,000 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 75V 343,440 تومان522,720 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 150V 416,880 تومان632,880 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 250V 465,480 تومان681,480 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 550V 818,640 تومان905,040 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری 250DV
گاو صندوق و خزانه دیواری 350V 536,760 تومان752,760 تومان
گاو صندوق و خزانه دیواری350DV
گاو صندوق و خزانه دیواری750DV
Free shipping on all orders from UK