سبد خرید - 0 تومان

آموزش رمز گاوصندوق

انواع رمزهای مکانیکی مورد استفاده در صندوقهای کاوه دارای دو دسته بندی زیر میباشند:

mekanic
شکل 1 : شاخصهای موجود در قفلهای رمز

پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند بار این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید.

باز کردن درب در حالت رمز تک شماره ( پیشفرض کارخانه)mekanic1
عدد 75 را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید . سپس صفحه ی مدرج را 4 دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید ( چهار بار عدد 75 را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید و در دور آخر روی عدد 75 توقف کنید ) سپس یک دور در جهت عقربه های ساعت (خلاف جهت 4 دور قبلی ) بچرخانید. مانند شکل زیر:
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از 75 به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد 75  از عدد خودتان استفاده کنید.

تغییر دادن رمز درحالت رمز تک شماره
شاخص تغییر رمز عملا 2 کار انجام میدهد 1- پاک کردن رمز قبلی 2- ایجاد رمز جدید
پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

 الف) پاک کردن رمز تک شماره ای :
1- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد 75 را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده  و 4 دور کامل  به سمت چپ بچرخانید و در دور آخر روی عدد 75  را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) متوقف کنید .
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از 75 به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد 75 ، از عدد خودتان استفاده کنید.
2- کلید تغییر رمز را از پشت درب وارد نموده و 90 درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .مانند شکل زیر:

mekanic2

شکل 2: شکل ورود قرار گرفتن کلید تغییر رمز
توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز (key-direction) دقت کنید .

3- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.

 ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای:
توجه1: در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد
توجه2: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.
1- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید.
2-حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار دهید ( چهار دور کامل در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید توقف کنید ) سپس کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (90درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

تغییر رمز در حالت رمز سه شماره
توجه : در این مثال:

رمز  فعلی شماره ی : عدد اول “52” و عدد دوم “63” و عدد سوم “26”

و رمز جدید شماره ی : عدد اول “80” و عدد دوم “40” و عدد سوم “75” است.

شاخص تغییر رمز عملا 2 کار انجام میدهد 1- پاک کردن رمز قبلی 2- ایجاد رمز جدید
پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

الف) پاک کردن رمز سه شماره ای :

mekanic3

1-    ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود.
2-    ابتدا شماره اول رمز فعلی (52 ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.
3-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تاشماره دوم رمز فعلی (63) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ )
قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز فعلی (26 ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ )قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
4-    کلید تغییر رمز را پشت درب وارد نموده و 90 درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در اینجا رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .
5-    پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.
ب) وارد کردن رمز جدید سه شماره ای :
توجه 1: توجه کنید که در رمز های 3 شماره ای عدد انتخابی آخر بین 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد.
توجه 2: فاصله اعداد انتخابی بین مراحل یک و دو همچنین بین مراحل دو و سه بیشتر از 30 درجه در هر دو جهت باشد.

mekanic4
شکل 3 : فاصله بین اعداد انتخابی برای رمز

توجه3: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.
1-    ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای یا پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در بالا توضیح داده شده است پاک نمایید.mekanic52-    ابتدا شماره اول رمز جدید (80 ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.
3-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز جدید (40) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
4-    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز جدید (75 ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
مانند شکل روبه رو:
5-    در آخرکلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (90درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

باز کردن درب صندوق در حالت رمز سه شماره
توجه : در این مثال از رمز سه شماره ی : عدد اول “80” و عدد دوم “40” و عدد سوم “75” استفاده شده است.
–    ابتدا شماره اول (80 ) را روی شاخص | قرارداده و سپس 4 دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص |  قرار گیرد.
–    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم انتخابی (40) جهت رمز دقیقا برروی خط شاخص| قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس 2 بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص | قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
–    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم ( 75 ) انتخابی برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخردقیقا شماره رمز روی شاخص قرار گیرد.( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
–    حالا صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا صفحه از حرکت بایستد و کاملا قفل شود، در اینحالت چنانچه صندوق دارای کلید هم باشد آنرا در حالت باز قرار داده و دستگیره را بچرخانید تا درب باز شود.

mekanic6

Free shipping on all orders from UK